SC Wirework โรงงานผลิตและจำหน่าย 1. ลวดตาข่าย ตาข่ายถัก ตาข่ายทอ ตาข่ายยืด ตาข่ายบ้าน ตาข่ายข้าวหลามตัด (chain link fencing)  2. ตะแกรง ตะแกรงสาน ตะแกรงหยิก ตะแกรงตัวหนอน ตะแกรงสี่เหลี่ยม (crimped wire mesh)  3. ตะแกรงสแตนเลส (sus crimped wire mesh)  4. ตะแกรงอาร์ค ตะแกรงเชื่อม ลวดเชื่อม ตะแกรงสแตนเลสเชื่อม (wire mesh)  5. ตะแกรงฉีก ตะแกรงเหล็กฉีก ตะแกรงฉีกสแตนเลส (expanded metal sheet)  6. ตาข่ายสำเร็จรูป ตาข่ายหกเหลี่ยม ตาข่ายหกเหลี่ยมสำเร็จรูป (hexagonal wire net)  7. ตาข่ายสี่เหลี่ยม กรงไก่ ตะแกรงกรงไก่ ตาข่ายกรงไก่ ตาข่ายสี่เหลี่ยมสำเร็จรูป (welded wire mesh)  8. ตาข่ายพีวีซี ตะแกรงพีวีซี ลวดชุบพีวีซี ตะแกรงเคลื่อบพีวีซี (rigid PVC coated iron wire)  9. ลวด ลวดชุบสังกะสี ลวดชุยกาววาไนซ์ (galvanized iron wire)  10. ลวดหนาม (barbed wire)  11. ลวดหนามหีบเพลง (razor barbed wire) 12. รั้วไวร์เมช รั้วตะแกรงสำเร็จรูป รั้วตะแกรงเหล็ก รั้วสำเร็จรูป รั้วตะแกรงอาร์ค รั้วไวร์เมชสำเร็จรูป รั้วโรงงาน รั้วทางด่วน รั้วทางรถไฟ รั้วสนามกีฬา (Wire Mesh Fencing)
ลวดตาข่าย,ตาข่ายถัก,ตาข่ายทอ,ตาข่ายยืด,ตาข่ายบ้าน,ตาข่ายข้าวหลามตัด,chain link fencing,ตะแกรง,ตะแกรงสาน,ตะแกรงหยิก,ตะแกรงตัวหนอน,ตะแกรงสี่เหลี่ยม,crimped wire mesh,ตะแกรงสแตนเลส,sus crimped wire mesh,ตะแกรงอาร์ค,ตะแกรงเชื่อม,ลวดเชื่อม,ตะแกรงสแตนเลสเชื่อม,wire mesh,ตะแกรงฉีก,ตะแกรงเหล็กฉีก,ตะแกรงฉีกสแตนเลส,expanded metal sheet,ตาข่ายสำเร็จรูป,ตาข่ายหกเหลี่ยม,ตาข่ายหกเหลี่ยมสำเร็จรูป,hexagonal wire net,ตาข่ายสี่เหลี่ยม,กรงไก่,ตะแกรงกรงไก่,ตาข่ายกรงไก่,ตาข่ายสี่เหลี่ยมสำเร็จรูป,welded wire mesh,ตาข่ายพีวีซี,ตะแกรงพีวีซี,ลวดชุบพีวีซี,ตะแกรงเคลือบพีวีซี,rigid PVC coated iron wire,ลวด,ลวดชุบสังกะสี,ลวดชุบกาววาไนซ์,galvanized iron wire,ลวดหนาม,barbed wire,ลวดหนามหีบเพลง,razor barbed wire
logo_alex_dillinger

SCwirework

 

ผู้ผลิตและจำหน่าย .. ลวดตาข่าย ลวดทอ
 ลวดตะแกรง ตะแกรงสาน ตะแกรงอาร์ค
ตะแกรงสแตนเลส ตาข่ายพีวีซี ตะแกรงฉีก ตาข่ายสำเร็จรูป ตะแกรงสำเร็จรูป กรงไก่
            ลวดชุบสังกะสี ลวดหนาม
         ลวดหนามหีบเพลง รั้วไวร์เมช
     รับประกันราคาโรงงานและคุณภาพ
สินค้าของโรงงานเรา ได้แก่
1. ลวดตาข่าย ตาข่ายถัก ตาข่ายทอ ตาข่ายยืด  ตาข่ายข้าวหลามตัด ตาข่ายขนมเปียกปูน (chain link fencing)
2. ตะแกรง ลวดตะแกรง ตะแกรงสาน ตะแกรงหยิก ตะแกรงตัวหนอน ตะแกรงสี่เหลี่ยม (crimped wire mesh)
3. ตะแกรงสแตนเลส ตาข่ายสแตนเลส สแตนเลสสาน (sus crimped wire mesh)
4. ตะแกรงอาร์ค ตะแกรงเชื่อม ลวดเชื่อม ตะแกรงสแตนเลสเชื่อม (wire mesh)
5. ตะแกรงฉีก ตะแกรงเหล็กฉีก ตะแกรงฉีกสแตนเลส (expanded metal sheet)
6. ตาข่ายสำเร็จรูป ตาข่ายหกเหลี่ยม ตาข่ายหกเหลี่ยมสำเร็จรูป (hexagonal wire net)
7. ตาข่ายสี่เหลี่ยม กรงไก่ ตะแกรงกรงไก่ ตาข่ายกรงไก่ ตาข่ายสี่เหลี่ยมสำเร็จรูป (welded wire mesh)
8. ตาข่ายพีวีซี ตะแกรงพีวีซี ลวดชุบพีวีซี ตะแกรงเคลือบพีวีซี (rigid PVC coated iron wire)
9. ลวด ลวดชุบสังกะสี ลวดชุบกาววาไนซ์ (galvanized iron wire)
10. ลวดหนาม รั้วหนาม (barbed wire)
11. ลวดหนามหีบเพลง ลวดหนามทหาร (razor barbed wire)

12. รั้วไวร์เมช รั้วสำเร็จรูป รั้วไวร์เมชสำเร็จรูป รั้วตะแกรง รั้วตะแกรงเหล็ก รั้วตะแกรงสำเร็จรูป

รั้วตะแกรงอาร์ค (wire mesh fencing)

ลวดตาข่าย,ตาข่ายถัก,ตาข่ายทอ,ตาข่ายยืด,ตาข่ายบ้าน,ตาข่ายข้าวหลามตัด,chain link fencing,ตะแกรง,ตะแกรงสาน,ตะแกรงหยิก,ตะแกรงตัวหนอน,ตะแกรงสี่เหลี่ยม,crimped wire mesh,ตะแกรงสแตนเลส,sus crimped wire mesh,ตะแกรงอาร์ค,ตะแกรงเชื่อม,ลวดเชื่อม,ตะแกรงสแตนเลสเชื่อม,wire mesh,ตะแกรงฉีก,ตะแกรงเหล็กฉีก,ตะแกรงฉีกสแตนเลส,expanded metal sheet,ตาข่ายสำเร็จรูป,ตาข่ายหกเหลี่ยม,ตาข่ายหกเหลี่ยมสำเร็จรูป,hexagonal wire net,ตาข่ายสี่เหลี่ยม,กรงไก่,ตะแกรงกรงไก่,ตาข่ายกรงไก่,ตาข่ายสี่เหลี่ยมสำเร็จรูป,welded wire mesh,ตาข่ายพีวีซี,ตะแกรงพีวีซี,ลวดชุบพีวีซี,ตะแกรงเคลือบพีวีซี,rigid PVC coated iron wire,ลวด,ลวดชุบสังกะสี,ลวดชุบกาววาไนซ์,galvanized iron wire,ลวดหนาม,barbed wire,ลวดหนามหีบเพลง,razor barbed wire
ลวดตาข่าย,ตาข่ายถัก,ตาข่ายทอ,ตาข่ายยืด,ตาข่ายบ้าน,ตาข่ายข้าวหลามตัด,chain link fencing,ตะแกรง,ตะแกรงสาน,ตะแกรงหยิก,ตะแกรงตัวหนอน,ตะแกรงสี่เหลี่ยม,crimped wire mesh,ตะแกรงสแตนเลส,sus crimped wire mesh,ตะแกรงอาร์ค,ตะแกรงเชื่อม,ลวดเชื่อม,ตะแกรงสแตนเลสเชื่อม,wire mesh,ตะแกรงฉีก,ตะแกรงเหล็กฉีก,ตะแกรงฉีกสแตนเลส,expanded metal sheet,ตาข่ายสำเร็จรูป,ตาข่ายหกเหลี่ยม,ตาข่ายหกเหลี่ยมสำเร็จรูป,hexagonal wire net,ตาข่ายสี่เหลี่ยม,กรงไก่,ตะแกรงกรงไก่,ตาข่ายกรงไก่,ตาข่ายสี่เหลี่ยมสำเร็จรูป,welded wire mesh,ตาข่ายพีวีซี,ตะแกรงพีวีซี,ลวดชุบพีวีซี,ตะแกรงเคลือบพีวีซี,rigid PVC coated iron wire,ลวด,ลวดชุบสังกะสี,ลวดชุบกาววาไนซ์,galvanized iron wire,ลวดหนาม,barbed wire,ลวดหนามหีบเพลง,razor barbed wire
ลวดตาข่าย,ตาข่ายถัก,ตาข่ายทอ,ตาข่ายยืด,ตาข่ายบ้าน,ตาข่ายข้าวหลามตัด,chain link fencing,ตะแกรง,ตะแกรงสาน,ตะแกรงหยิก,ตะแกรงตัวหนอน,ตะแกรงสี่เหลี่ยม,crimped wire mesh,ตะแกรงสแตนเลส,sus crimped wire mesh,ตะแกรงอาร์ค,ตะแกรงเชื่อม,ลวดเชื่อม,ตะแกรงสแตนเลสเชื่อม,wire mesh,ตะแกรงฉีก,ตะแกรงเหล็กฉีก,ตะแกรงฉีกสแตนเลส,expanded metal sheet,ตาข่ายสำเร็จรูป,ตาข่ายหกเหลี่ยม,ตาข่ายหกเหลี่ยมสำเร็จรูป,hexagonal wire net,ตาข่ายสี่เหลี่ยม,กรงไก่,ตะแกรงกรงไก่,ตาข่ายกรงไก่,ตาข่ายสี่เหลี่ยมสำเร็จรูป,welded wire mesh,ตาข่ายพีวีซี,ตะแกรงพีวีซี,ลวดชุบพีวีซี,ตะแกรงเคลือบพีวีซี,rigid PVC coated iron wire,ลวด,ลวดชุบสังกะสี,ลวดชุบกาววาไนซ์,galvanized iron wire,ลวดหนาม,barbed wire,ลวดหนามหีบเพลง,razor barbed wire
ลวดตาข่าย,ตาข่ายถัก,ตาข่ายทอ,ตาข่ายยืด,ตาข่ายบ้าน,ตาข่ายข้าวหลามตัด,chain link fencing,ตะแกรง,ตะแกรงสาน,ตะแกรงหยิก,ตะแกรงตัวหนอน,ตะแกรงสี่เหลี่ยม,crimped wire mesh,ตะแกรงสแตนเลส,sus crimped wire mesh,ตะแกรงอาร์ค,ตะแกรงเชื่อม,ลวดเชื่อม,ตะแกรงสแตนเลสเชื่อม,wire mesh,ตะแกรงฉีก,ตะแกรงเหล็กฉีก,ตะแกรงฉีกสแตนเลส,expanded metal sheet,ตาข่ายสำเร็จรูป,ตาข่ายหกเหลี่ยม,ตาข่ายหกเหลี่ยมสำเร็จรูป,hexagonal wire net,ตาข่ายสี่เหลี่ยม,กรงไก่,ตะแกรงกรงไก่,ตาข่ายกรงไก่,ตาข่ายสี่เหลี่ยมสำเร็จรูป,welded wire mesh,ตาข่ายพีวีซี,ตะแกรงพีวีซี,ลวดชุบพีวีซี,ตะแกรงเคลือบพีวีซี,rigid PVC coated iron wire,ลวด,ลวดชุบสังกะสี,ลวดชุบกาววาไนซ์,galvanized iron wire,ลวดหนาม,barbed wire,ลวดหนามหีบเพลง,razor barbed wire
ลวดตาข่าย,ตาข่ายถัก,ตาข่ายทอ,ตาข่ายยืด,ตาข่ายบ้าน,ตาข่ายข้าวหลามตัด,chain link fencing,ตะแกรง,ตะแกรงสาน,ตะแกรงหยิก,ตะแกรงตัวหนอน,ตะแกรงสี่เหลี่ยม,crimped wire mesh,ตะแกรงสแตนเลส,sus crimped wire mesh,ตะแกรงอาร์ค,ตะแกรงเชื่อม,ลวดเชื่อม,ตะแกรงสแตนเลสเชื่อม,wire mesh,ตะแกรงฉีก,ตะแกรงเหล็กฉีก,ตะแกรงฉีกสแตนเลส,expanded metal sheet,ตาข่ายสำเร็จรูป,ตาข่ายหกเหลี่ยม,ตาข่ายหกเหลี่ยมสำเร็จรูป,hexagonal wire net,ตาข่ายสี่เหลี่ยม,กรงไก่,ตะแกรงกรงไก่,ตาข่ายกรงไก่,ตาข่ายสี่เหลี่ยมสำเร็จรูป,welded wire mesh,ตาข่ายพีวีซี,ตะแกรงพีวีซี,ลวดชุบพีวีซี,ตะแกรงเคลือบพีวีซี,rigid PVC coated iron wire,ลวด,ลวดชุบสังกะสี,ลวดชุบกาววาไนซ์,galvanized iron wire,ลวดหนาม,barbed wire,ลวดหนามหีบเพลง,razor barbed wire
ลวดตาข่าย,ตาข่ายถัก,ตาข่ายทอ,ตาข่ายยืด,ตาข่ายบ้าน,ตาข่ายข้าวหลามตัด,chain link fencing,ตะแกรง,ตะแกรงสาน,ตะแกรงหยิก,ตะแกรงตัวหนอน,ตะแกรงสี่เหลี่ยม,crimped wire mesh,ตะแกรงสแตนเลส,sus crimped wire mesh,ตะแกรงอาร์ค,ตะแกรงเชื่อม,ลวดเชื่อม,ตะแกรงสแตนเลสเชื่อม,wire mesh,ตะแกรงฉีก,ตะแกรงเหล็กฉีก,ตะแกรงฉีกสแตนเลส,expanded metal sheet,ตาข่ายสำเร็จรูป,ตาข่ายหกเหลี่ยม,ตาข่ายหกเหลี่ยมสำเร็จรูป,hexagonal wire net,ตาข่ายสี่เหลี่ยม,กรงไก่,ตะแกรงกรงไก่,ตาข่ายกรงไก่,ตาข่ายสี่เหลี่ยมสำเร็จรูป,welded wire mesh,ตาข่ายพีวีซี,ตะแกรงพีวีซี,ลวดชุบพีวีซี,ตะแกรงเคลือบพีวีซี,rigid PVC coated iron wire,ลวด,ลวดชุบสังกะสี,ลวดชุบกาววาไนซ์,galvanized iron wire,ลวดหนาม,barbed wire,ลวดหนามหีบเพลง,razor barbed wire
ลวดตาข่าย,ตาข่ายถัก,ตาข่ายทอ,ตาข่ายยืด,ตาข่ายบ้าน,ตาข่ายข้าวหลามตัด,chain link fencing,ตะแกรง,ตะแกรงสาน,ตะแกรงหยิก,ตะแกรงตัวหนอน,ตะแกรงสี่เหลี่ยม,crimped wire mesh,ตะแกรงสแตนเลส,sus crimped wire mesh,ตะแกรงอาร์ค,ตะแกรงเชื่อม,ลวดเชื่อม,ตะแกรงสแตนเลสเชื่อม,wire mesh,ตะแกรงฉีก,ตะแกรงเหล็กฉีก,ตะแกรงฉีกสแตนเลส,expanded metal sheet,ตาข่ายสำเร็จรูป,ตาข่ายหกเหลี่ยม,ตาข่ายหกเหลี่ยมสำเร็จรูป,hexagonal wire net,ตาข่ายสี่เหลี่ยม,กรงไก่,ตะแกรงกรงไก่,ตาข่ายกรงไก่,ตาข่ายสี่เหลี่ยมสำเร็จรูป,welded wire mesh,ตาข่ายพีวีซี,ตะแกรงพีวีซี,ลวดชุบพีวีซี,ตะแกรงเคลือบพีวีซี,rigid PVC coated iron wire,ลวด,ลวดชุบสังกะสี,ลวดชุบกาววาไนซ์,galvanized iron wire,ลวดหนาม,barbed wire,ลวดหนามหีบเพลง,razor barbed wire
ลวดตาข่าย,ตาข่ายถัก,ตาข่ายทอ,ตาข่ายยืด,ตาข่ายบ้าน,ตาข่ายข้าวหลามตัด,chain link fencing,ตะแกรง,ตะแกรงสาน,ตะแกรงหยิก,ตะแกรงตัวหนอน,ตะแกรงสี่เหลี่ยม,crimped wire mesh,ตะแกรงสแตนเลส,sus crimped wire mesh,ตะแกรงอาร์ค,ตะแกรงเชื่อม,ลวดเชื่อม,ตะแกรงสแตนเลสเชื่อม,wire mesh,ตะแกรงฉีก,ตะแกรงเหล็กฉีก,ตะแกรงฉีกสแตนเลส,expanded metal sheet,ตาข่ายสำเร็จรูป,ตาข่ายหกเหลี่ยม,ตาข่ายหกเหลี่ยมสำเร็จรูป,hexagonal wire net,ตาข่ายสี่เหลี่ยม,กรงไก่,ตะแกรงกรงไก่,ตาข่ายกรงไก่,ตาข่ายสี่เหลี่ยมสำเร็จรูป,welded wire mesh,ตาข่ายพีวีซี,ตะแกรงพีวีซี,ลวดชุบพีวีซี,ตะแกรงเคลือบพีวีซี,rigid PVC coated iron wire,ลวด,ลวดชุบสังกะสี,ลวดชุบกาววาไนซ์,galvanized iron wire,ลวดหนาม,barbed wire,ลวดหนามหีบเพลง,razor barbed wire
ลวดตาข่าย,ตาข่ายถัก,ตาข่ายทอ,ตาข่ายยืด,ตาข่ายบ้าน,ตาข่ายข้าวหลามตัด,chain link fencing,ตะแกรง,ตะแกรงสาน,ตะแกรงหยิก,ตะแกรงตัวหนอน,ตะแกรงสี่เหลี่ยม,crimped wire mesh,ตะแกรงสแตนเลส,sus crimped wire mesh,ตะแกรงอาร์ค,ตะแกรงเชื่อม,ลวดเชื่อม,ตะแกรงสแตนเลสเชื่อม,wire mesh,ตะแกรงฉีก,ตะแกรงเหล็กฉีก,ตะแกรงฉีกสแตนเลส,expanded metal sheet,ตาข่ายสำเร็จรูป,ตาข่ายหกเหลี่ยม,ตาข่ายหกเหลี่ยมสำเร็จรูป,hexagonal wire net,ตาข่ายสี่เหลี่ยม,กรงไก่,ตะแกรงกรงไก่,ตาข่ายกรงไก่,ตาข่ายสี่เหลี่ยมสำเร็จรูป,welded wire mesh,ตาข่ายพีวีซี,ตะแกรงพีวีซี,ลวดชุบพีวีซี,ตะแกรงเคลือบพีวีซี,rigid PVC coated iron wire,ลวด,ลวดชุบสังกะสี,ลวดชุบกาววาไนซ์,galvanized iron wire,ลวดหนาม,barbed wire,ลวดหนามหีบเพลง,razor barbed wire

ยินดีต้อนรับ

     SC WireWork ... ภายใต้การดูแลของ

บริษัท ซีท โคเวอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

(Seat Cover (Thailand) Company Limited.) 

    หนึ่งในสายงานตรงจากโรงงานผลิตลวดตาข่ายที่ได้รับความไว้วางใจทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งในและต่างประเทศมายาวนานกว่า 20 ปี ที่ถูกจัดตั้งมาเพื่อตอบสนองความต้องการและให้บริการแก่ลูกค้าที่มีจำนวนสูงมากขึ้นเรื่อยๆและกระจายสินค้าได้อย่างทั่วถึง

     ทางบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสินค้าและบริการ โดยยังคงยึดหลักการให้บริการด้วยสินค้าที่มีคุณภาพสูงสุดเช่นเดิม

รั้วไวร์เมช,รั้วสำเร็จรูป,รั้วตะแกรง,รั้วตะแกรงเหล็ก,รั้วตะแกรงสำเร็จรูป,รั้วตะแกรงอาร์ค,รั้วตะแกรงเชื่อม,รั้วโรงงาน,รั้วทางด่วน,รั้วทางรถไฟ,wire mesh fence,wire mesh fencing,scwirework
รั้วไวร์เมช,รั้วสำเร็จรูป,รั้วตะแกรง,รั้วตะแกรงเหล็ก,รั้วตะแกรงสำเร็จรูป,รั้วตะแกรงอาร์ค,รั้วตะแกรงเชื่อม,รั้วโรงงาน,รั้วทางด่วน,รั้วทางรถไฟ,wire mesh fence,wire mesh fencing,scwirework
ตะแกรงฉีก,ตะแกรงเหล็กฉีก,เหล็กฉีก,สแตนเลสฉีก,ตะแกรง
ตาข่าย,ตาข่ายกรงไก่,ตะแกรงกรงไก่,กรงไก่,ตาข่ายสำเร็จรูป,ตาข่ายสี่เหลี่ยม,ตาข่ายสี่เหลี่ยมสำเร็จรูป,ตะแกรงสี่เหลี่ยม,ตะแกรงสี่เหลี่ยมสำเร็จรูป,กรงไก่สำเร็จรูป,ตาข่ายชุบร้อน,ตาข่ายชุบเย็น,กรงไก่ชุบร้อน,กรงไก่ชุบเย็น,กรงไก่ชุบกัลวาไนซ์,ลวดตาข่าย
ลวด,ลวดชุบสังกะสี,ลวดชุบซิงค์,ลวดชุบกัวลาไนซ์
ลวดหนาม,ลวดหนามหีบเพลง,ลวดหนามใบมีด,ลวดหนามทหาร,ลวดหนามกั้นม็อบ,ลวดหนามม็อบ,ลวดหนามนาโต้,razor babed wire