SC Wirework โรงงานผลิตและจำหน่าย 1. ลวดตาข่าย ตาข่ายถัก ตาข่ายทอ ตาข่ายยืด ตาข่ายบ้าน ตาข่ายข้าวหลามตัด (chain link fencing) 2. ตะแกรง ตะแกรงสาน ตะแกรงหยิก ตะแกรงตัวหนอน ตะแกรงสี่เหลี่ยม (crimped wire mesh) 3. ตะแกรงสแตนเลส (sus crimped wire mesh) 4. ตะแกรงอาร์ค ตะแกรงเชื่อม ลวดเชื่อม ตะแกรงสแตนเลสเชื่อม (wire mesh) 5. ตะแกรงฉีก ตะแกรงเหล็กฉีก ตะแกรงฉีกสแตนเลส (expanded metal sheet) 6. ตาข่ายสำเร็จรูป ตาข่ายหกเหลี่ยม ตาข่ายหกเหลี่ยมสำเร็จรูป (hexagonal wire net) 7. ตาข่ายสี่เหลี่ยม กรงไก่ ตะแกรงกรงไก่ ตาข่ายกรงไก่ ตาข่ายสี่เหลี่ยมสำเร็จรูป (welded wire mesh) 8. ตาข่ายพีวีซี ตะแกรงพีวีซี ลวดชุบพีวีซี ตะแกรงเคลื่อบพีวีซี (rigid PVC coated iron wire) 9. ลวด ลวดชุบสังกะสี ลวดชุยกาววาไนซ์ (galvanized iron wire) 10. ลวดหนาม (barbed wire) 11. ลวดหนามหีบเพลง (razor barbed wire) 12. รั้วไวร์เมช รั้วตะแกรงสำเร็จรูป รั้วตะแกรงเหล็ก รั้วสำเร็จรูป รั้วตะแกรงอาร์ค รั้วไวร์เมชสำเร็จรูป รั้วโรงงาน รั้วทางด่วน รั้วทางรถไฟ รั้วสนามกีฬา (Wire Mesh Fencing)
logo_alex_dillinger

SCwirework

 

ผู้ผลิตและจำหน่าย .. ลวดตาข่าย ลวดทอ
 ลวดตะแกรง ตะแกรงสาน ตะแกรงอาร์ค
ตะแกรงสแตนเลส ตาข่ายพีวีซี ตะแกรงฉีก ตาข่ายสำเร็จรูป ตะแกรงสำเร็จรูป กรงไก่
            ลวดชุบสังกะสี ลวดหนาม
         ลวดหนามหีบเพลง รั้วไวร์เมช
     รับประกันราคาโรงงานและคุณภาพ

คุณลักษณะ 

  - เป็นตะแกรงสี่เหลี่ยมเส้นตรง 

  - ขึ้นรูปด้วยการเชื่อมติดกันทุกจุดเป็นรูปสี่เหลี่ยมจตุรัส หรือ สีเหลี่ยมผืนผ้าด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย (อาร์ค) 

  - สามารถสั่งผลิตตามขนาดช่อง ขนาดความหนาของเส้นลวด และ ขนาดความกว้างxยาว ของชิ้นงานได้ตามการใช้งานจริง 

  - วัสดุที่นำมาผลิตได้แก่ " ลวดชุบสังกะสี (ซิงค์/กัลวาไนซ์) , ลวดเหล็กดำ , ลวดสแตนเลส "   


ลักษณะการใช้งาน... 

  - งานอุตสาหกรรม , ส่วนประกอบของเครื่องจักร 

  - งานก่อสร้าง , เสริมความแข็งแรง , กำแพง , ผนัง 

  - งานออกแบบ , งานดีไซน์ , งานตกแต่ง 

  - รั้วโรงงาน , รั้วบ้าน , รั้วสนาม , กั้นอาณาเขต 

  - กรงนก , กรงสุนัข , กรงกระต่าย , กรงสัตว์ , สวนสัตว์ , สวนนก 

  - กล่องตะแกรง , กล่องใส่ของ , กล่องเกเบี้ยน , กล่องใส่หิน , กำแพงหิน

  - รถเข็น , รถช้อปปิ้ง   ,  พาเลท , แลค , ชั้นวางของ   - งานเกษตรกรรม ฯลฯ  

ตะแกรงอาร์ค

  ตะแกรงเชื่อม , ลวดอาร์ค , ลวดตะแกรง , ตะแกรงไวร์เมช , สแตนเลสอาร์ค , สแตนเลสเชื่อม , ลวดเชื่อม (Wire Mesh)

ตะแกรงอาร์ค  ตะแกรงเชื่อม , ลวดอาร์ค , ลวดตะแกรง , ตะแกรงไวร์เมช , สแตนเลสอาร์ค , สแตนเลสเชื่อม , ลวดเชื่อม (Wire Mesh)
ตะแกรงอาร์ค , ตะแกรงเชื่อม , ลวดอาร์ค , ลวดตะแกรง , ตะแกรงไวร์เมช , สแตนเลสอาร์ค , สแตนเลสเชื่อม , ลวดเชื่อม , กล่องใส่หิน , ตะแกรงใส่หิน , กล่องเกเบี้ยน , กำแพงใส่หิน , รั้วตะแกรง , รั้วใส่หิน , กรงนก , กรงนกแก้ว , Wire Mesh
ตะแกรงอาร์ค , ตะแกรงเชื่อม , ลวดอาร์ค , ลวดตะแกรง , ตะแกรงไวร์เมช , สแตนเลสอาร์ค , สแตนเลสเชื่อม , ลวดเชื่อม ,Wire Mesh
ตะแกรงอาร์ค , ตะแกรงเชื่อม , ลวดอาร์ค , ลวดตะแกรง , ตะแกรงไวร์เมช , สแตนเลสอาร์ค , สแตนเลสเชื่อม , ลวดเชื่อม , กล่องใส่หิน , ตะแกรงใส่หิน , กล่องเกเบี้ยน , กำแพงใส่หิน , รั้วตะแกรง , รั้วใส่หิน , Wire Mesh
ตะแกรงอาร์ค , ตะแกรงเชื่อม , ลวดอาร์ค , ลวดตะแกรง , ตะแกรงไวร์เมช , สแตนเลสอาร์ค , สแตนเลสเชื่อม , ลวดเชื่อม , กล่องใส่หิน , ตะแกรงใส่หิน , กล่องเกเบี้ยน , กำแพงใส่หิน , รั้วตะแกรง , รั้วใส่หิน , กรงนก , กรงนกแก้ว , Wire Mesh
ตะแกรงอาร์ค , ตะแกรงเชื่อม , ลวดอาร์ค , ลวดตะแกรง , ตะแกรงไวร์เมช , สแตนเลสอาร์ค , สแตนเลสเชื่อม , ลวดเชื่อม , กล่องใส่หิน , ตะแกรงใส่หิน , กล่องเกเบี้ยน , กำแพงใส่หิน , รั้วตะแกรง , รั้วใส่หิน , กรงนก , กรงนกแก้ว , Wire Mesh
ตะแกรงอาร์ค , ตะแกรงเชื่อม , ลวดอาร์ค , ลวดตะแกรง , ตะแกรงไวร์เมช , สแตนเลสอาร์ค , สแตนเลสเชื่อม , ลวดเชื่อม , กล่องใส่หิน , ตะแกรงใส่หิน , กล่องเกเบี้ยน , กำแพงใส่หิน , รั้วตะแกรง , รั้วใส่หิน , กรงนก , กรงนกแก้ว , Wire Mesh
ตะแกรงอาร์ค , ตะแกรงเชื่อม , ลวดอาร์ค , ลวดตะแกรง , ตะแกรงไวร์เมช , สแตนเลสอาร์ค , สแตนเลสเชื่อม , ลวดเชื่อม , กล่องใส่หิน , ตะแกรงใส่หิน , กล่องเกเบี้ยน , กำแพงใส่หิน , รั้วตะแกรง , รั้วใส่หิน , กรงนก , กรงนกแก้ว , Wire Mesh
ตะแกรงอาร์ค , ตะแกรงเชื่อม , ลวดอาร์ค , ลวดตะแกรง , ตะแกรงไวร์เมช , สแตนเลสอาร์ค , สแตนเลสเชื่อม , ลวดเชื่อม , กล่องใส่หิน , ตะแกรงใส่หิน , กล่องเกเบี้ยน , กำแพงใส่หิน , รั้วตะแกรง , รั้วใส่หิน , กรงนก , กรงนกแก้ว , Wire Mesh
ตะแกรงอาร์ค , ตะแกรงเชื่อม , ลวดอาร์ค , ลวดตะแกรง , ตะแกรงไวร์เมช , สแตนเลสอาร์ค , สแตนเลสเชื่อม , ลวดเชื่อม , กล่องใส่หิน , ตะแกรงใส่หิน , กล่องเกเบี้ยน , กำแพงใส่หิน , รั้วตะแกรง , รั้วใส่หิน , กรงนก , กรงนกแก้ว , Wire Mesh